Jak fotovoltaická elektrárna funguje

 • Cenové rozhodnutí ERÚ č.7/2007
 • Zákon č.458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvÄ›tvích a o zmÄ›nÄ› nÄ›kterých zákonů (Energetický zákon)
 • Vyhláška č.426/2005 Sb., o podrobnostech udÄ›lování licencí pro podnikání v energetických odvÄ›tvích
 • Vyhláška č.363/2007, kterou se mÄ›ní vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udÄ›lování licencí pro podnikání v energetických odvÄ›tvích
 • Vyhláška č.475/2005 Sb., kterou se provádÄ›jí nÄ›která ustanovení zákona o podpoÅ™e využívání obnovitelných zdrojů
 • Vyhláška č.364/2007 Sb., kterou se mÄ›ní vyhláška č.475/2005 Sb., kterou se provádÄ›jí nÄ›která ustanovení zákona o podpoÅ™e využívání obnovitelných zdrojů
 • Zákon č.180/2005 Sb., o podpoÅ™e využívání obnovitelných zdrojů
 • Bílá kniha o obnovitelných zdrojích energie (1997), SmÄ›rnice 2001/77/EC . Evropského parlamentu a Rady EU ze dne 27. září 2001 „o podpoÅ™e výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie na vnitÅ™ním trhu"
 • Vyhláška č. 150/2007 sb.
  Tato vyhláška obsahuje z hlediska fotovoltaiky toto zásadní ustanovení:
  § 2 odst. (11) : „Úřad stanovuje výkupní ceny a zelené bonusy elektřiny z obnovitelných energetických zdrojů podle zvláštních právních předpisů1). Výkupní ceny a zelené bonusy jsou uplatňovány po dobu životnosti výroben elektřiny". Po dobu životnosti výrobny elektřiny, zařazené do příslušné kategorie podle druhu využívaného obnovitelného zdroje a data uvedení do provozu, se výkupní ceny meziročně zvyšují s ohledem na index cen průmyslových výrobců minimálně o 2 % a maximálně o 4 %, s výjimkou výroben spalujících biomasu a bioplyn."
 • Z hlediska investice do fotovoltaiky je důležitý také zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, který říká, že příjmy z provozu obnovitelných zdrojů energie jsou osvobozeny od danÄ› ze zisku, a to v roce uvedení do provozu a následujících 5 let (§ 4 písmeno e).


Nabídka:

Kontakty:

Petr Slatinský
Okrajová 477
Stařeč 67522
tel.: +420 605 873 531
petr.slatinsky@centrum.czOdkazy: